วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

สาขาวิชาที่เปิดสอน  ระดับปวช.ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับ ปวช.

สาขาวิชา/สาขางาน

ระบบที่เปิดสอน

ระบบปกติ

ระบบทวิภาคี

แผนการเรียน

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

 

1.  สาขาวิชาเครื่องกล/สาขางานยานยนต์

2.  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง/สาขางานเครื่องมือกล

 

3. สาขาวิชาโลหะการ/สาขางานเชื่อมโลหะ

 

4. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานไฟฟ้ากำลัง

 

5.  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

 

6.  สาขาวิชาการก่อสร้าง/สาขางานก่อสร้าง

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

 

 

1. สาขาวิชาพณิชยการ/ สาขางานการบัญชี

 

2.  สาขาวิชาพณิชยการ/สาขางานการขาย

 

3.  สาขาวิชาพณิชยการ/สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ประเภทวิชาคหกรรม

 

 

 

1.  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย/สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า

 


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับ ปวส.

สาขาวิชา/สาขางาน

ระบบที่เปิดสอน

ระบบปกติ

ระบบทวิภาคี

แผนการเรียน

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

 

 

1.  สาขาวิชาเครื่องกล / สาขางานเทคนิคยานยนต์

 

2.  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขางานเครื่องมือกล

 

3. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง / สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

 

4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ / สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 

 

 

1.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ

 


หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   สำหรับสำบุคคลทั่วไป   เช่น   สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จำนวน  75 - 150  ชั่วโมง

หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม   รับนักเรียน มัธยมศึกษาม.3-ม.6 มาเรียนเสริมรายวิชาชีพในรายวิชาต่าง ๆ  เช่น  สาขาวิชาเครื่องกล   สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  สาขาวิชาเชื่อมโลหะ     สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์    สาขาวิชาก่อสร้าง    สาขาวิชาพณิชยการ    สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์    ระดับปวช.  และ ปวส.  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา  เครื่องกล

 


ดูแบบเต็มหน้าจอ