แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายเสนาะ  เสือดอนกลอย
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

003
นายสมเกียรติ  กลิ่นหอม
อาจารย์แผนกวิชาอิเล็กทรอิกส์
นางสาวณัฐพร  สุขประสาท
อาจารย์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
005
นายธงชัย  กิตติกุล
อาจารย์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นางสริยาภรณ์  บุญเกษม
อาจารย์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
006
นายวีระพงษ์  เหรียญวงศกร
อาจารย์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์