แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางชฏรัตน์ แก้วไทย
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางจารุณี นุสติ
อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายสมชัย สุขเอม
อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวพรทิพย์ แสงศิริ
อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางวนิดา สุขทรัพย์
อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวธัญวรรณ จันทร์อ่อน
อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาววีระวรรณ จันอิ
อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาววรรธนีย์ แช่มเฉย
อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายนาวิน กล่ำโพธิ์
อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวอุทุมพร แสนเขียว
อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวคมคาย สาหร่าย
อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์