แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายเชาวลิต บุญขันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายสุภาพ เหล็กกล้า
อาจารย์แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ