ทำเนียบผู้บริหาร
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครสวรรค์และวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

ชื่อ
ระยะเวลา
ตำแหน่ง
1. นายสมบูรณ์ บัวบาน
2523-2533
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพนครสวรรค์
2. นายอนันต์ สวัสดิถาวร
2533 - 2535
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
3. นายวิศิษฐ์ สว่างทรัพย์
2535 - 2540
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
4. นายเอกชัย เชียงศรี
2540 - 2542
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
5. นายโสภณ กันภัย
2542 - 2545
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
6. นายโสภณ ฮ้อเผ่าพันธ์
2546 - 2553
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
7. นายประสาร พันธ์ลิมา
2553 - 2556
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
8. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์
2556 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ปัจจุบัน

   
 

นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

 

 

นายทรงวุฒิ เรือนไทย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
civil_001@hotmail.com

นางดารินทร ยาวิเศษ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
wan1958@hotmail.com
นายธีรชัย คุ้มเขต
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
thirachai.kk@gmail.com