ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานวางแผนและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัย
พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุกิจ

นางดารินทร ยาวิเศษ
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสุภลักษณ์ ประภากิตติรัตน์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

 

นายฐิติพันธุ์ ปิ่นมาศ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

นายภาณุวัฒน์ พงษ์อนันต์
หัวหน้างานความร่วมมือ

 

นางชฎารัตน์ แก้วไทย
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

นางสาวรสนา แกว่นธัญกรณ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางจำรูญ ศิมานนท์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ

-