ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี
งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน และงานประชาสัมพันธ์

นายรังสันต์ นุสติ
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายฐิติพันธุ์ ปิ่นมาศ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 

นางสายสมร แคฝอย
หัวหน้างานบุคลากร

 

นางสกาวรัตน์ บุญศิลป์ย์
หัวหน้างานการเงิน

 

นางจันทิมา ไชยเสนา
หัวหน้างานการบัญชี

 

นายสมชัย สุขเอม
หัวหน้างานพัสดุ

 

นายวีระเทพ กรวยสวัสดิ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่

 

นางสาววรรธนีย์ แช่มเฉย
หัวหน้างานทะเบียน


นางอรุณ ธิราวัฒน์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์