ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี
งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน และงานประชาสัมพันธ์

นายทรงวุฒิ เรือนไทย
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางจารุณี นุสติาติ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 

นางสายสมร แคฝอย
หัวหน้างานบุคลากร

 

นายณรงค์ เจริญพูนพาณิชย์
หัวหน้างานการเงิน

 

นาง
หัวหน้างานการบัญชี

 

นายสมชัย สุขเอม
หัวหน้างานพัสดุ

 

นายวีระเทพ กรวยสวัสดิ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่

 

 

นายอุกฤษฎ์ ใบมาก
หัวหน้างานทะเบียน


นาง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์