ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายธีรชัย คุ้มเขต
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนกิจการนักเรียนนักศึกษา

นางจำรูญ ศิมานนท์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 

นางสริยาภรณ์  บุญเกษม
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 

นายอนุชาติ เข็มครุฑ
หัวหน้างานปกครอง

 

นางสาวพรทิพย์ แสงศิริ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 

นางกรรณิกา นิธากร
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 

นายณัฐทัตพล  กุลกันยากานต์
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน