ข้อมูลวัสดุุอุปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์


 
 
บัญชีรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างยนต
บัญชีรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างกล
บัญชีรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างเชื่อม
บัญชีรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
บัญชีรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
บัญชีรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
บัญชีรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
บัญชีรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
บัญชีรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนกวิชาบัญชี
บัญชีรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บัญชีรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
บัญชีรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนกวิชาศิลปะประดิษฐ์
บัญชีรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนกวิชาอาหาร