หน้าหลัก
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะกรรมการวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนร.-นศ. (งานทะเบียน)
สาขาที่เปิดสอน (หลักสูตร)
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลวัสดุอุปกรณ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
ผลงานครู

สาขาวิชา/แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

หน่วยงานภายใน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์
ภูมิศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์
เศรษฐกิจและแรงงาน
สถานประกอบการ