ปรัชญาวิทยาลัย
"ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา นำความรู้สู่ชุมชน"

วิสัยทัศน์
"ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม
ระดับประเทศและภูมิภาค "

พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วยหลักสูตรหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย สร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาวิชาชีพและการบริการชุมชน
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์
"บริการชุมชน"

เอกลักษณ์
"ศูนย์ฝึกวิชาชีพสู่ชุมชน"