*** ขออภัยในความไม่สะดวก กำลังดำเนินการปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ***

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

โทรศัพท์ 056-255347 / โทรสาร 056-255395

ผู้อำนวยการ
527
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนฯ
523
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
524
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา
525
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
526


แผนกวิชาต่าง ๆ
แผนกช่างยนต์
113
แผนกช่างกลโรงงาน
119
แผนกช่างเชื่อม
603
แผนกไฟฟ้ากำลัง
202
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
203
แผนกช่างก่อสร้าง
701
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
301
แผนกพาณิชยกรรม
304
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
532
แผนกวิชาสามัญ
302
แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ
112
แผนกคหกรรม ห้ิองอ.วันทนีย์
611


หน่วยงานภายในวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์
101
งานบุคลากร
102
งานการเงิน
521
งานประกันคุณภาพ
111
งานเอกสาร
116
งานทะเบียน
518
งานพัสดุ
120
ห้องพยาบาล
121
ห้องคอมพิวเตอร์
204
งานสารบรรณ
204
งานแนะแนว
401
งานห้องสมุด
403
งานสื่อการเรียนการสอน
404
งานอาคารสถานที่
606
งานวัดผลและประเมินผล
512
งานศูนย์ข้อมูล
604
ป้อมยาม
609