การเผยแพร่ผลงานครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

  ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงาน เอกสารเพิ่มเติม
นายธงชัย กิตติกุล การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ
วิชา ระบบเสียงด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทบทวน
นายฐิติพันธุ์ ปิ่นมาศ การพัฒนาโปรแกรมจัดการข้อสอบ
นางสาวสุรีย์พร ไชยภักดี การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ
วิชาการใช้โปรแกรมตารางงานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมกัน
โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ร่วมกับเทคนิคจิกซอว์
นางสาวกัณญ์ภัคค์  นุสติ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ด้วยวิธีการศึกษาเนื้อหาใหม่
นางสริยาภรณ์ บุญเกษม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคจิกซอว์