ข้อมูลแรงงานของจังหวัดนครสวรรค์
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์
แรงงาน
เกษตรกรรม

1. กำลังแรงงาน มีจำนวน 674,152 คน แบ่งเป็น
    1. 1 กำลังแรงงานปัจจุบัน 672,869 คน.
           1.1.1 ผู้มีงานทำ 671,867 คน (99.7% ของกำลังแรงงานปัจจุบัน) แบ่งเป็น
                    - ภาคการเกษตร 338,539 คน (50.4 ของผู้มีงานทำ)
                    - นอกภาคการเกษตร 333,328 คน (49.6 ของผู้มีงานทำ)
         1.1.2 ผู้ว่างงาน 2,002 คน (0.3 % ของกำลังแรงงานปัจจุบัน)
   1.2 ผู้ที่รอฤดูกาล 283 คน
2. สถานประกอบการตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
    2.1 สถานประกอบการมีจำนวน 3,915 แห่ง แบ่งเป็น
          - สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 1- 4 คน จำนวน 2,280 แห่ง
          - สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 5-9 คน จำนวน 1,025 แห่ง
          - สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 10-19 คน จำนวน 268 แห่ง
          - สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 20-49 คน จำนวน 242 แห่ง
          - สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 50-99 คน จำนวน 49 แห่ง
          - สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100-299 คน จำนวน 37 แห่ง
          - สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 300-499 คน จำนวน 7 แห่ง
          - สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 500-999 คน จำนวน 5 แห่ง
          - สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 1,000 คนขึ้นไป จำนวน 2 แห่ง
   2.2 ลูกจ้างมีจำนวน 41,328 คน แบ่งเป็น

1) พืชเศรษฐกิจหลัก
              พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ คือ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง อ้อย ฝ้าย งา และมันสำปะหลัง โดยเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดที่ใหญ่เป็นที่สองในภาคเหนือ รองจากจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นแหล่งปลูกอ้อยมากในภาคเหนือ รองจากจังหวัดกำแพง เพชร
              (1) ข้าวนาปี เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอ ที่มีเนื้อที่  ทำนามากที่สุดได้แก่ อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอลาดยาว วิธีการเพาะปลูกของจังหวัดมีแบบปักดำ หว่านน้ำตม หว่านสำรวย แต่ปัจจุบันเกษตรกรรมไม่นิยม เพาะปลูกแบบปักดำ เพราะขาดแคลนแรงงาน ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ช่วงฤดูการเพาะปลูกเริ่มเดือนพฤษภาคม พื้นที่การเพาะปลุกส่วนใหญ่เป็นนาน้ำฝน ดังนั้น ผลผลิตจึงขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เช่น ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงหรือภาวะน้ำท่วม เป็นต้น
             (2) ข้าวนาปรัง ในจังหวัดนครสวรรค์มีแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญที่สุด คืออำเภอชุมแสง อำเภอบรรพตพิสัย สำหรับการเพาะปลูกใน พ.ศ. 2552 มีการจำกัดพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจาก
น้ำมีไม่พอเพียง
              จากการที่มีการผลิตในสาขาเกษตรกรรมเป็นสาขาหลัก    จึงทำให้มีแหล่งรองรับสินค้า
การเกษตรหลายแหล่ง  โดยเฉพาะข้าวมีตลาดกลางข้าว 8 แห่ง ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์  อำเภอพยุหะคีรี  และอำเภอเก้าเลี้ยวโดยมีตลาดกลางข้าว   " ท่าข้าวกำนันทรง "  ได้ชื่อว่าเป็นตลาดกลาง ข้าวเปลือกที่ใหญ่และมีชื่อ เสียงที่สุดของประเทศ นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมการส่งออก ข้าวออกสู่ตลาดต่างประเทศ ได้จัดตั้งศูนย์ส่งออกข้าวแบบเบ็ดเสร็จที่ท่าข้าวกำนันทรง และศูนย์ส่งเสริมการส่งออกที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ชั้นล่าง

           -ชาย 23,636 คน
การอุตสาหกรรม
          -หญิง 17,673 คน
          -เด็ก 19 คน
3.จำนวนคนต่างด้าวที่ได้ทำงาน จำแนกตามลักษณะการเข้าเมือง จำนวน 3,958 คน แบ่งเป็น
    3.1คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย จำนวน 1,375 คน
    3.2คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย จำนวน 2,584 คน แบ่งเป็น
         3.2.1 ชนกลุ่มน้อย จำนวน 20 คน
         3.2.2 มติ ครม. 3 สัญชาติ(พม่า ลาว กัมพูชา) จำนวน 2,564 คน
                   - สัญชาติพม่า 2,337 คน
                   - สัญชาติลาว 136 คน
                   - สัญชาติกัมพูชา 91 คน  
    3.3นายจ้างมีจำนวน 1,455 คน
4.ในระบบการประกันสังคม                              
    -  กองทุนประกันสังคมมีจำนวน 3,388 แห่ง ผู้ประกันตนมีจำนวน 55,337 คน
    -  กองทุนเงินทดแทนมีจำนวน 2,573 ราย  ลูกจ้างมีจำนวน 38,242 คน
5. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
    -   อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนครสวรรค์ วันละ 166 บาท มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2554

หมวดอุตสาหกรรม
จำนวนสถาน
ประกอบการ
จำนวนเงินทุน
จำนวน
คนงานชาย
จำนวน
คนงานหญิง
กำลังเครื่องจักร
(แรงม้า)
 อุตสาหกรรมการเกษตร 
479
6,013,505,449
2,715
730
180,934.18
 อุตสาหกรรมอาหาร 
94
21,781,656,072
2,124
2,307
648,995.34
 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 
6
1,091,103,496
938
117
43,200.42
 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
2
155,000,000
428
1,863
1,921.44
 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 
8
2,889,942,280
525
4,237
7,160.04
 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
3
17,200,000
124
346
79.89
 อุตสาหกรรมไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ 
18
208,094,500
450
418
7,689.46
 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
และเครื่องเรือน 
54
96,244,084
526
96
2,979.98
 อุตสาหกรรมกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 
1
2,800,000,000
165
10
159,119.64
 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 
12
33,565,000
61
17
281.84
 อุตสาหกรรมเคมี 
24
95,201,500
132
48
1,509.06
 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และผลิตภัณฑ์ 
12
338,934,250
79
2
6,434.98
 อุตสาหกรรมยาง 
31
60,244,200
97
9
1,551.88
 อุตสาหกรรมพลาสติก 
12
1,328,114,800
179
527
11,532.87
 อุตสาหกรรมอโลหะ 
122
1,636,319,190
1,544
342
68,556.68
 อุตสาหกรรมโลหะ 
12
82,162,950
122
95
1,891.01
 อุตสาหกรรมโลหะ 
101
348,115,150
523
81
7,031.65
 อุตสาหกรรมจักรกล 
143
253,250,550
892
85
11,782.67
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
11
110,151,000
341
285
2,081.50
 อุตสาหกรรมขนส่ง 
109
1,003,064,282
1,043
88
7,677.14
 อุตสาหกรรมอื่นๆ 
105
2,784,496,018
979
262
87,061.58
รวม
1,360
43,131,337,771
13,987
11,965
1,259,473.25