concep

  ปรัชญาวิทยาลัย   

5420919b9f

  ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม
  ล้ำเลิศวิชา   นำความรู้สู่ชุมชน"
  
   

 


 วิสัยทัศน์
       images
ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
สังคมระดับประเทศและภูมิภาค "
 


 พันธกิจ

   png clipart mission statement vision statement business marketing business service people  1. จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วยหลักสูตรหลากหลาย
          เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
          ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย สร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี
         เพื่อพัฒนาวิชาชีพและการบริการชุมชน  สอดคล้องกับหลักปรัชญา
         ของเศรษฐกิจพอเพียง

     3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
         ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


 อัตลักษณ์ :"บริการชุมชน"
 เอกลักษณ์ : "ศูนย์ฝึกวิชาชีพสู่ชุมชน"