concep

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตา
ผู้มีรายชื่อให้มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. -12.00 น.
ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 พร้อมชำระเงินค่าขึ้นลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และเอกสารประกอบการรายงานตัวมายื่นในวันรายงานตัว
 
Pic65