concep

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการห้องเรียนมาตรฐาน สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

PicNews66 190766 1

PicNews66 190766 2

PicNews66 190766 3

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

แบบ บก.06  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และ ร่างTOR  รายละเอียด