concep

ผู้บริหาร

 

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัย ตำแหน่งผู้อำนวยการ 

ชื่อ
ระยะเวลา
ตำแหน่ง
  1. นายสมบูรณ์ บัวบาน
2523 - 2533
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพนครสวรรค์
  2. นายอนันต์ สวัสดิถาวร
2533 - 2535
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  3. นายวิศิษฐ์ สว่างทรัพย์
2535 - 2540
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  4. นายเอกชัย เชียงศรี
2540 - 2542
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  5. นายโสภณ กันภัย
2542 - 2545
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  6. นายโสภณ ฮ้อเผ่าพันธ์
2546 - 2553
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  7. นายประสาร พันธ์ลิมา
2553 - 2556
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  8. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์
2556 - 2561
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  9. นายสมเจตน์ พรหมบุญตา
2561 - 2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  10. นางสาววารี ชีวะเจริญ
2563 - 2565
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์