concep

ข้อมูลหลุกสูตร

1. หลักสูตรที่เปิดสอน

  • ประเภทวิชาที่เปิดสอนมี 3 ประเภทวิชา  คือ

               1.1.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

               1.1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

               1.1.3 ประเภทวิชาคหกรรม

  • หลักสูตรที่เปิดสอน มีดังต่อไปนี้
    • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับสมัครสอบคัดเลือกจากนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น
    • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับสมัครผู้จบ ปวช. เข้าศึกษาในระดับ ปวส. สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเครื่องมือกล และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นหลักสูตรที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้ฝึกวิชาชีพให้กับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะนำความชำนาญจากวิชาชีพที่เรียนไปประกอบอาชีพปรับปรุงงานเพิ่มความรู้พิเศษ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้รับผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป ไม่มีการคัดเลือก ระยะเวลาของหลักสูตรมีตั้งแต่  75 – 225  ชั่วโมง
    • ห้องเรียนอาชีพ (หลักสูตรแกนมัธยมศึกษา) รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาภายในจังหวัดนครสวรรค์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) , โรงเรียนเทศบาลในสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสวรรค์ และโรงเรียนมัธยมเอกชนโดยสอนวิชาชีพทุกสาขาวิชาชีพที่นักเรียนสนใจ

              1.2.5  หลักสูตรทวิภาคี มีทั้งหลักสูตร ปวช. เป็นหลักสูตร 3 ปี และ ปวส. เป็นหลักสูตร 2 ปี เป็นการเรียนทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ  

         2.  จำนวนแผนกวิชาในสังกัดวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

               2.1   แผนกวิชาสามัญ

               2.2   แผนกวิชาช่างยนต์

               2.3   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

               2.4   แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

               2.5   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

               2.6   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

               2.7   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

               2.8   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

               2.9   แผนกวิชาบัญชี

               2.10 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

               2.11 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

               2.12 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

               2.13 แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์