concep

ข้อมูลครูบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม  2566
บุคลากร จำนวน
ผู้บริหาร 3
ข้าราชการครู 34
บุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 3
รวมข้าราชการ 40
พนักงานราชการ 5
ลูกจ้างประจำ 1
ครูพิเศษ 6
ลูกจ้างชั่วคราว 24
รวม 76